Disclaimer
Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Functioneren van deze website

Stichting Ondernemersbelangen Escamp stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Stichting Ondernemersbelangen Escamp kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Stichting Ondernemersbelangen Escamp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Stichting Ondernemersbelangen Escamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriŽle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

Stichting Ondernemersbelangen Escamp kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.